નુકકડ નાટક-ગુજરાત કે મુહાજિર કે જે મુસ્લિમ સમાજની સામાજિક સ્થિતિ અને હાલત વિશેના ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

Paldi Road, Kocharab, Paldi, Ahmedabad, Gujarat, India

21st Mar 2019

નુક્કડ નાટક - ગુજરાત કે મુહાજિરત... Read more